babybloom | המשפחה הגאה שלי

ãÝÝí Ŭ àëí ×æàÖÙ ìÙÔÝà Œ«œšFœ¶«mt ŬÕ îÙÙê àØäâ ŅŢ 32 ţ ìÙÔÝà ÛÙëÝèÙ àÙØÝä Ŭ Øå×äØ ãÔÝàÝí îìÕÛÕ ÜëÝÙìè àØäâ ŅŢ 31 ţ ×æàÖ îÙÕì áÝäí Ýäèà ØÝàìÜåÙÔÕ ÙäìßØ áÝäí 3 áÝÔÙíä áÙÝØÙ ×ÛÝÕ ÙäàÝÝÜÙ Ùä×Õæ î×ÛÙÝâÙ îíÖìâ îèåÙîà áÝèêâ ŅÕÙØÔÙ ëÙîâ Õàß Ƴ ÖÙÚ ńæÖìß ŊŊŊØåâÛ ØåâÛ ØåâÛ ŅØëÙîâÙ ØäÜë îÕ Ŭ ÕÙìëØ çìÙÛÕ ÙèÝà áÝìÕÙæ ÕÙìëÕÙ ãíÝØ ãÙèêÕ áÝììÙÖîâ îÙäÙìÛÔØ áÝäíÕ áÝíèíèØ ëÙí ìÙÚÔà ÞÝàØîà áÝÔêÙÝà èÝÜ ×æê àß ãÝÕØàÙ áÝÜëí îÙÝØà áßà æÝÖâ ŅàÙÚ Ôà ÞÝàØîØ æ×ÝÕ íâîíØàÙ îÙìÝíØ ÝäîÙä îÔ Üëí íÔìÕ ìÙÛÕà ŅÞÝàØîÕ áÙàÕÝÕÝÝÕ àí ÕìØ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==